Tuesday, 14 May 2013

Trái tim tôi là bến - Thơ Bắc Phong, nhạc Phan Văn Hưng


Một bản thu khác cũng rất hay: Trái tim tôi là bến

Lời bài hát:

Buồm của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi
thì xin anh hãy vá bằng những miếng da tôi 
Ngòi của anh đã gẫy hãy mài trên xương tôi
chấm máu tôi mà viết về lương tâm con người 

Buồm của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi
thì xin anh hãy vá bằng những miếng da tôi 
Ngòi của anh đã gẫy hãy mài trên xương tôi
chấm máu tôi mà viết về lương tâm con người 

Dù đêm trăng không lên nhưng mắt trẻ là sao
traí tim tôi là bên xin anh cứ bơi vào 
Đàn của của anh đã vỡ hãy dạo trên cung tôi
lấy tiếng tôi mà hát về đau thương con người 

Buồm của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi
thì xin anh hãy vá bằng những miếng da tôi 
Ngòi của anh đã gẫy hãy mài trên xương tôi
chấm máu tôi mà viết về lương tâm con người 

Dù đêm trăng không lên nhưng mắt trẻ là sao
traí tim tôi là bên xin anh cứ bơi vào 
Đàn của của anh đã vỡ hãy dạo trên cung tôi
lấy tiếng tôi mà hát về đau thương con người 

Buồm của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi
thì xin anh hãy vá bằng những miếng da tôi 
Ngòi của anh đã gẫy hãy mài trên xương tôi
chấm máu tôi mà viết về lương tâm con người.

No comments:

Post a Comment