Posts

Showing posts from June, 2013

Sự quanh co hợp lý

Xét về mặt ngữ nghĩa, các mức độ đánh giá "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp" đúng là không ổn. Nó phản ánh sự quanh co, lòng vòng và không dứt khoát của những người làm chính sách. Tuy vậy, đó vẫn là một sự khai mở mới cho văn hóa chính trị Việt Nam, vốn kiêng kị chuyện đánh giá công khai về nhau. Nếu nhìn việc đánh giá tín nhiệm lần này trong sự vận động thì nó vẫn là một sự vận động đi lên, dù chưa lên được đến điểm mong đợi của mọi người, nếu không muốn nói là còn cách xa. Mọi sự thay đổi và kiến tạo đều phải kế thừa gánh nặng của những giá trị cũ, trong nền văn hóa chính trị cũ và cố gắng thay đổi những điều có thể. Xưa nay chỉ có hai người dám xóa sạch cả một xã hội đi để làm lại từ đầu là Mao Trạch Đông trong Cách mạng văn hóa vô sản và Pol Pot trong thời kỳ diệt chủng. Và Putin nói đúng, chính trị là nghệ thuật của cái mong muốn và cái có thể.